[1]
حیدرزاده ا. و مظفری‌زاده س., “پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی”, BEJ, ج 3, ش 7, صص 163–192, سپتامبر 2016.