[1]
حیدرزادها. و مظفری‌زادهس., “پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی”, BEJ, ج 3, ش 7, صص 163-192, سپتامبر 2016.