[1]
كاوندي س. و شاددل ط., “تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق”, BEJ, ج 3, ش 9, صص 89–121, سپتامبر 2016.