[1]
فلاحی ف., مستقیمی ب., آل کجباف ح., و حیدری ب., “بررسی مفهوم سلامت در نظریه امنیت انسان”, BEJ, ج 5, ش 15, صص 127–162, سپتامبر 2016.