اصغری شربیانی ع., عطادخت ا., حاجلو ن. و میکاییلی ن. (2023) “همه‌گیرشناسی اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر در نوجوانان و مقایسه قضاوت اخلاقی افراد مبتلا و غیر مبتلا”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 13(38), صص 1–11. doi: 10.22037/bioeth.v13i38.39412.