علیزاده شوشتری ع., شبیری س., جمشیدی راد م. و محمدی ن. (2023) “مطالعه کیفی مؤلفه‌های الگوی آموزش ادب محیط‌ زیستی از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 13(38), صص 1–24. doi: 10.22037/bioeth.v13i38.39275.