ارسطوئی م., بابایی د. و اکرامی ر. (2023) “تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), صص 1–14. doi: 10.22037/bioeth.v12i37.39141.