رستمی م. و تقی‌پور ب. (2023) “جایگاه قواعد اخلاقی در داوری اختلافات تجاری شرکت‌ها”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), صص 1–17. doi: 10.22037/bioeth.v12i37.38690.