زاهد بابلان ع., کاظمی س., مهرآور گیگلو ش. و جاویدپور م. (2023) “شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), صص 1–14. doi: 10.22037/bioeth.v12i37.38302.