پاکزاد م., حلت‌آبادی فراهانی م., غفوری س. و خسروی طناک م. (2022) “رشد اجتماعی دانش‌آموزان: نقش پیش‌بین هوش اخلاقی و فرهنگ مدرسه”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), صص 1–11. doi: 10.22037/bioeth.v12i37.38118.