کاظمیس. و چگینیح. (2022) “حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام‌گوشت؛ از مبانی اخلاقی تا آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), صص 1-17. doi: 10.22037/bioeth.v12i37.37718.