مالمیر آ., عباسی ح., صریحی ر. و مجرد م. (2023) “بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای کارکنان”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), صص 1–16. doi: 10.22037/bioeth.v12i37.37064.