رحیمی کلور ح. و دهقانی قهنویه ع. (2023) “تبیین نقش آمیخته بازاریابی اخلاقی در رابطه مصرف‌کننده با برند اخلاقی و هم‌آفرینی ارزش در شرایط کرونایی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), صص 1–14. doi: 10.22037/bioeth.v12i37.35640.