ضیافتی صباغ ز. (2023) “اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل‌گیری نظام حقوق بهداشت جهانی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), صص 1–14. doi: 10.22037/bioeth.v12i37.34664.