عباسیح. و صریحیر. (2021) “بررسی و اولویت‌بندی موانع سازمانی رشد اخلاق حرفه‌ای (مورد مطالعه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی) ”, مجله اخلاق زیستی, 11(36), صص 1-14. doi: 10.22037/bioeth.v11i36.34211.