رضایی ح., جعفری م., شیری ج. و رحمانی ف. (2021) “مسؤولیت مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در صورت نقض حقوق شهروندی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 8(1), صص 185–200. doi: 10.22037/bioeth.v8i1.33068.