وکیلیط., ابن عباسیز., حسنیم. و نجاریم. (2021) “تاثیر عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی با آزمون نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی”, مجله اخلاق زیستی, 11(36), صص 1-14. doi: 10.22037/bioeth.v11i36.29798.