نصریع., چاوشیم., سلیمان حشمتر. و احسان‌پورس. (2018) “معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 8(27), صص 97-108. doi: 10.22037/bioeth.v8i27.18936.