عباسیم., غلامین. و سهیل‌مقدمس. (2017) “مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 7(23), صص 7-15. doi: 10.22037/bioeth.v7i23.16374.