مصطفوی ح., شمسی گوشکی ا. و عباسی م. (2016) “اخلاق در گردشگري سلامت”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), صص 161–180. doi: 10.22037/bioeth.v2i4.14044.