عباسی م., رجبی ج., فروزنده م., منتظری م., نژاد سروری ن. و اسدی م. (2016) “اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), صص 115–160. doi: 10.22037/bioeth.v2i4.14042.