سادات حسینی ا., الحانی ف., خسروپناه ع. و بهجت‌پور ع. (2016) “تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), صص 93–114. doi: 10.22037/bioeth.v2i4.14041.