سادات حسینیا., الحانیف., خسروپناهع. و بهجت‌پورع. (2016) “تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری”, مجله اخلاق زیستی, 2(4), صص 93-114. doi: 10.22037/.v2i4.14041.