صفایی س., عباسي م. و محقق داماد س. م. (2016) “بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), صص 63–92. doi: 10.22037/bioeth.v2i4.14040.