عنایتی راد م. ج. (2016) “معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), صص 39–62. doi: 10.22037/bioeth.v2i4.14039.