اسماعیلی ا. و عباسی م. (2016) “تعالی اخلاق سازمانی در گستره نظام سلامت”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), صص 11–38. doi: 10.22037/bioeth.v2i4.14038.