شفعتی م. و جواد زاهدی م. (2016) “بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(5), صص 151–186. doi: 10.22037/bioeth.v2i5.14032.