جاویدان ف., دهقان م., شمسی گوشکی ا. و عباسی م. (2016) “تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(6), صص 11–48. doi: 10.22037/bioeth.v2i6.13987.