حیدرزاده ا. و مظفری‌زاده س. (2016) “پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 3(7), صص 163–192. doi: 10.22037/bioeth.v3i7.13979.