كاوندي س. و شاددل ط. (2016) “تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 3(9), صص 89–121. doi: 10.22037/bioeth.v3i9.13959.