كاونديس. و شاددلط. (2016) “تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق”, مجله اخلاق زیستی, 3(9), صص 89-121. doi: 10.22037/.v3i9.13959.