فلاحی ف., مستقیمی ب., آل کجباف ح. و حیدری ب. (2016) “بررسی مفهوم سلامت در نظریه امنیت انسان”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 5(15), صص 127–162. doi: 10.22037/bioeth.v5i15.13876.