علیزاده شوشتری عباس, شبیری سیدمحمد, جمشیدی راد محمدصادق, و محمدی ناصر. 2023. “مطالعه کیفی مؤلفه‌های الگوی آموزش ادب محیط‌ زیستی از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 13 (38):1-24. https://doi.org/10.22037/bioeth.v13i38.39275.