ارسطوئی مرتضی, بابایی داریوش, و اکرامی رحیم. 2023. “تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12 (37):1-14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.39141.