علیزاده اقدم محمدباقر, کلهرنیا گل‌کار مریم, و کلهرنیا گل‌کار محسن. 2023. “پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان تهرانی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12 (37):1-16. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38727.