رستمی محمد, و تقی‌پور بهرام. 2023. “جایگاه قواعد اخلاقی در داوری اختلافات تجاری شرکت‌ها”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12 (37):1-17. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38690.