زاهد بابلان عادل, کاظمی سلیم, مهرآور گیگلو شهرام, و جاویدپور مرتضی. 2023. “شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12 (37):1-14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38302.