پاکزاد محمدامین, حلت‌آبادی فراهانی محمدابراهیم, غفوری سمیه, و خسروی طناک محمد. 2022. “رشد اجتماعی دانش‌آموزان: نقش پیش‌بین هوش اخلاقی و فرهنگ مدرسه”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12 (37):1-11. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38118.