کاظمیسیدسجاد, و چگینیحامد. 2022. “حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام‌گوشت؛ از مبانی اخلاقی تا آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12 (37), 1-17. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.37718.