مالمیر آمنه, عباسی حمیده, صریحی رسول, و مجرد مینا. 2023. “بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای کارکنان”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12 (37):1-16. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.37064.