ضیافتی صباغ زهرا. 2023. “اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل‌گیری نظام حقوق بهداشت جهانی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12 (37):1-14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.34664.