عباسیحمیده, و صریحیرسول. 2021. “بررسی و اولویت‌بندی موانع سازمانی رشد اخلاق حرفه‌ای (مورد مطالعه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی) ”. مجله اخلاق زیستی 11 (36), 1-14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v11i36.34211.