رضایی حمزه, جعفری محمدمهدی, شیری جعفر, و رحمانی فاطمه. 2021. “مسؤولیت مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در صورت نقض حقوق شهروندی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 8 (1):185-200. https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i1.33068.