وکیلیطیبه, ابن عباسیزبیده, حسنیمحمد, و نجاریمهدی. 2021. “تاثیر عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی با آزمون نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی”. مجله اخلاق زیستی 11 (36), 1-14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v11i36.29798.