نصریعبدالله, چاوشیمحمدتقی, سلیمان حشمترضا, و احسان‌پورسیده‌فاطمه. 2018. “معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 8 (27), 97-108. https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i27.18936.