عباسیمحمود, غلامینبی‌اله, و سهیل‌مقدمسحر. 2017. “مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 7 (23), 7-15. https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i23.16374.