مصطفوی حکیمه, شمسی گوشکی احسان, و عباسی محمود. 2016. “اخلاق در گردشگري سلامت”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2 (4):161-80. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14044.