عباسی محمود, رجبی جواد, فروزنده مینا, منتظری مریم, نژاد سروری نسرین, و اسدی مسعود. 2016. “اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2 (4):115-60. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14042.