سادات حسینیاکرم‌السادات, الحانیفاطمه, خسروپناهعبدالحسین, و بهجت‌پورعبدالکریم. 2016. “تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری”. مجله اخلاق زیستی 2 (4), 93-114. https://doi.org/10.22037/.v2i4.14041.