صفایی سهیلا, عباسي محمود, و محقق داماد سید مصطفی. 2016. “بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2 (4):63-92. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14040.